fbpx
1 H ενέργεια που αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα στην ανατροπή του συνταγματικά κατοχυρωμένου πολιτεύματος ή την άμβλυνση του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων ή κάθε ενέργεια που αντίκειται στα εθνικά συμφέροντα.
2 O κακός χειρισμός πλοίου με υπαιτιότητα του Κυβερνήτη, συνεπεία του οποίου τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού ή του υλικού.
3 Η αδιαφορία για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς από τους κατώτερους.
4 Η αδικαιολόγητη απουσία από τα προσκλητήρια, την εκπαίδευση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.
5 Η αδικία κατά την επιβολή ποινών.
6 Η αμέλεια και η αδιαφορία στην εργασία ή την εκπαίδευση και γενικά η κακή θέληση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.
7 Η αναξιοπρεπής εμφάνιση και το αντικανονικό της στολής.
8 Η ανάρμοστη ενέργεια ή συμπεριφορά.
9 Η αποδοχή δώρων, πλην εθιμοτυπικών περιπτώσεων, και η λήψη δανείων από τους κατώτερους.
10 Η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και εξ αφορμής αυτών.
11 Η αποσιώπηση και απόκρυψη οποιουδήποτε θέματος που σχετίζεται με παράπονα των υφισταμένων.
12 Η απροθυμία, η αδιαφορία, η δυστροπία και η καθυστέρηση στην εκτέλεση διαταγής.
13 Η άσκηση επιχειρηματικής ή οποιασδήποτε κερδοσκοπικής δραστηριότητας μέσω συμμετοχής σε επιστημονικές, αθλητικές ή επαγγελματικές ενώσεις, συνδέσμους ή ιδρύματα.
14 Η άσκηση κομματικής δραστηριότητας και οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος.
15 Η αυθάδεια.
16 Η βάναυση ή υβριστική συμπεριφορά.
17 Η δήλωση ή δημοσίευση άποψης, η οποία στρέφεται κατά της μορφής του πολιτεύματος, του θεσμού των ΕΔ και των πολιτειακών αρχών ή βλάπτει την ασφάλεια της χώρας και θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της.
18 Η έλλειψη σεβασμού και υπακοής.
19 Η ελλιπής συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις συντήρησης, χρήσης και διαχείρισης των κάθε είδους στρατιωτικών υλικών και εγκαταστάσεων.
20 Η εξάσκηση οποιουδήποτε αμειβόμενου επαγγέλματος ή η ενασχόληση με οποιαδήποτε αμειβόμενη εργασία εκτός υπηρεσίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
21 Η επίκριση και ο σχολιασμός διαταγών ή ενεργειών των ανωτέρων.
22 Η κατάχρηση εξουσίας.
23 Η κολακεία και η προσφορά δώρων, πλην εθιμοτυπικών περιπτώσεων.
24 Η λιποταξία καθώς και η αιχμαλωσία, εφόσον ο στρατιωτικός δεν έπραξε, πριν από την τελευταία, οτιδήποτε επέβαλλε το καθήκον και η στρατιωτική τιμή.
25 Η μέθη κατά την υπηρεσία, η αναξιοπρεπής διαβίωση εν γένει, η ανειλικρίνεια και κάθε πράξη αντίθετη προς την εντιμότητα, την ευθύτητα, την αξιοπρέπεια και τα χρηστά ήθη.
26 Η μεροληπτική αντιμετώπιση και η έλλειψη αντικειμενικότητας στη μεταχείριση των κατωτέρων.
27 Η μη απονομή του οφειλόμενου χαιρετισμού προς τη σημαία, τα θρησκευτικά σύμβολα, τις πολιτειακές αρχές και την πολιτική ηγεσία των ΕΔ.
28 Η μη απονομή του χαιρετισμού και η αδιαφορία για την τήρηση των τύπων εκδήλωσης σεβασμού στους ανωτέρους.
29 Η παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στη διακίνηση, κατοχή ή χρήση ναρκωτικών ουσιών.
30 Η παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος, όπως προσδιορίζεται βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, τους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας.
31 Η παράβαση των κανόνων πτήσης.
32 Η παραβίαση του καθήκοντος της υπηρεσιακής εχεμύθειας και της υποχρέωσης διαφύλαξης του απορρήτου.
33 Η στενή οικειότητα με τους κατώτερους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.
34 Η υπέρβαση της ιεραρχίας και η χρησιμοποίηση πλαγίων μέσων.
35 Η χαλαρότητα, η αδράνεια και η αδιαφορία σχετικά με τη διοίκηση.
36 Η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση διαταγής της Υπηρεσίας.
37 Κάθε πράξη που είναι δυνατό να μειώσει το κύρος ή την εξουσία του.
38 Κάθε πράξη που προσβάλλει την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη στις ΕΔ, όπως αυτές ορίζονται από το Σύνταγμα, τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διαταγές.
39 Κάθε πράξη που συνιστά αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα , τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα  και τις διατάξεις ειδικών ποινικών νόμων.
Τα ως άνω παραπτώματα θεωρούνται:
1Ελαφρά, όσα έχουν σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων, τη συμπεριφορά, την εμφάνιση και την παράσταση γενικά του στρατιωτικού και δεν κλονίζουν σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό την τάξη και την πειθαρχία των ΕΔ.
2Βαριά, όσα έχουν σχέση με τη στρατιωτική τιμή, την ατομική αξιοπρέπεια, το γόητρο των ΕΔ και όσα έχουν ως συνέπεια τη διασάλευση της τάξης ή θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.
3Βαρύτερα, όταν επαναλαμβάνονται με μεγάλη συχνότητα, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με άλλες παραβάσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή παρουσία κατωτέρων ή πολιτών ή σε ξένη χώρα.

0 σχόλια

Απάντηση